به گزارش روابط عمومی فرماندار شهرستان بافت امروز سه شنبه مورخ 1401/7/19 آقای فرهاد آراسته -فرماندار شهرستان بافت در محل دفتر کار خود با آقای آبسواران -رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان کرمان دیدار و در خصوص مشکلات بانکی در حوزه شهرستان بحث وگفتگو نمودند.