صبح امروز 24 اسفند ماه در راستای ارائه گوشت سالم و بهداشتی به دست مصرف کنندگان صبح امروز آقای افشار معاون فرماندار بافت به همراه سرپرست شهرداری ، رئیس دامپزشکی،رئیس اداره صمت وکارشناسان جهاد کشاورزی ومرکز بهداشت از بخش های مختلف کشتارگاه دام  شهرستان بافت بازدید بعمل آوردند.

دراین بازدید بر روند انجام اموراز فرایند کشتاربهداشتی، نگهداری، و حمل نقل از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.

معاون سیاسی اجتماعی وامنیتی فرماندار در حاشیه این بازدید با بیان این موضوع که بر نحوه کشتار وتوزیع وقیمت مصوب نظارت دقیق صورت می گیرد گفت: ذبح دام در کشتارگاه از لحاظ معاینات پیش از ذبح و تشخیص بسیاری از بیماری ها و حذف آن اهمیت ویژه ای درسلامت جامعه دارد، تاکید می گردد: جهت حفظ بهداشت عمومی، شهروندان بایستی دام خود را در کشتار گاه دام ذبح واز مراکز معتبر تهیه نمایند.واز کشتار دام در معابر عمومی و خارج از کشتارگاه پرهیز نمایند.

همچنین درپایان این بازدید تصمیماتی جهت رفع نواقص کشتار گاه اتخاذ گردید.