به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافت ؛به منظور بررسی ورسیدگی به مسائل ومشکلات درمانی وبهداشتی منطقه گوغر جلسه ای باحضور فرماندار و بخشدار ومدیر شبکه بهداشت ودرمان پزشک مسئول منطقه گوغر و دهیاران و شورا های اسلامی در محل فرمانداری برگزار شد.

دراین جلسه فرماندار بافت امکانات وخدمات بهداشتی ودرمانی ارائه دهنده در منطقه گوغر را مناسب وخوب ارزیابی واز مدیر و دست اندرکاران شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تقدیر وتشکر کرد.وی از دهیاران ومسئولین محلی خواست در راستای  ارائه خدمات بهتر و با برنامه ریزی و استفاده از همه امکانات وظرفیت های آن منطقه وبدور از تعصبات با مجموعه درمانی وبهداشتی شهرستان همکاری نمایند.

درادامه با بحث ورایزنی حاضرین مقرر گردید خدمات درمانی در منطقه گوغر با استفاده از ظرفیت های روستا های امیرآباد وچشمه سبز انجام وشبکه بهداشت ودرمان به صورت جهادی ماهیانه تیم پزشکی متخصص درآن منطقه مستقر نماید.