به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافت،آقای محمدی نماینده مردم شهرستان به اتفاق زنداقطاعی فرمانداروجمعی ازمدیران شهرستان ازروستاهای دهستان فتح آبادبازدید و ضمن دیداربااهالی روستاهای فوق مشکلات روستاها بررسی وبا جلسه ای که باحضورمدیران فولادبافت برگزارشدتصمیماتی درخصوص روستاهای مجاورفولاداتخاذگردید