به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافت،امروز شنبه بیستم شهریور ماه جلسه کارگروه زیر بنایی شهرستان بافت با موضوع تامین مسکن شهروندان به ریاست زند اقطاعی فرماندار بافت وباحضور آقایان زابلی و حافظی معاونین  اداره کل راه وشهرسازی ،معاونین فرماندار،حاتمی مدیر مجتمع فولاد بافت،شهردار ورئیس شورای شهر بافت و مسئولین ادارات خدمات رسان در محل فرمانداری برگزار شد.
در این جلسه تصمیمات مهمی از جمله رفع مشکل وتامین اعتبار جهت تکمیل وتحویل پروژه مسکن مهر۶۴ واحدی به متقاضیان حداکثر ظرف مدت سه ماه آینده و رفع مشکلات زیر ساختی پروژه اقدام ملی مسکن اجرای آب،برق وگاز ظرف دوهفته آینده وآماده سازی واجرای دیگر تاسیسات زیربنایی توسط اداره کل راه وشهرسازی ظرف یکماه آینده وتعهد اجرای ساخت وساز توسط متقاضیان درشش ماه آینده، بررسی وارائه پیشنهاد جهت واگذاری زمین به شرکت فولاد، بررسی الحاق زمین های مستعد به شهر بافت درطرح تفصیلی شهر بافت اتخاذ گردید.
لازم بذکر است پس از پایان این جلسه حاضرین به صورت میدانی از محل پروژه مسکن مهر،اراضی مستعد الحاق به شهر بافت وتامین مسکن فولاد به صورت میدانی بازدید کردند.